Almere - Joodse gemeenten

Joodse gemeenten

Joodse gemeenschap Flevoland e.o.

H. Scheepstrahof 18
1321KH Almere
T: 0573 253415 (secr. D. Daniëls)
I: www.masorti.nl

Liberaal Joodse gemeente Flevoland

Madernastraat 75
1323HH Almere
Postbus 50238
1305AE Almere
I: www.ljgflevoland.nl

De Joodse gemeente Almere

Postbus 1453
1300BL Almere
T: 06 44622927 (inl. mw. Y. Schulkes)